ขั้นตอนนำส่งเงินกู้ยืม กยศ.

ขั้นตอนนำส่งเงินกู้ยืม หลังจากได้รับหนังสือแจ้งหักเงินเดือน

ขั้นตอนนำส่งเงินกู้ยืม หลังจากได้รับหนังสือแจ้งหักเงินเดือนจากกองทุน

สมัครขอใช้ระบบ e-PaySLF

1.สมัครสมาชิกยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภ.อ.01 ของกรมสรรพากร (e-Filling)

2.เพิ่มรายการ “นำส่งเงินกู้ยืมคืน กยศ.” ภ.อ.02

ขั้นตอนการนำส่งเงินกู้ยืม

1.เข้าสู่ระบบ e-PaySLF เพื่อรับข้อมูลรายชื่อและจำนวนเงินที่ต้องหักจากระบบ (คู่มือการใช้งานระบบ e-PaySLF)

2.บันทึกรายการและจำนวนเงินที่หักได้เข้าสู่ระบบ

3.พิมพ์ชุดชำระ (Pay in slip) และนำไปชำระตามช่องทางที่กำหนด

4.เมื่อหักเงินแล้วให้นำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การลงทะเบียนยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling)

1.เข้าเว็บไซต์ https://www.rd.go.th

2.ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

3.ยื่นแบบภาษีประเภทอื่น

4.สมัครสมาชิก

5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมยื่นเอกสารที่กรมสรรพากร

ที่มา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Leave a Reply