ERSLeave

Bplus e-Premium

ระบบช่วยงาน HR หัวหน้างาน และ บริการพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย การตรวจสอบสิทธิ การขอและการอนุมัติผ่านWEB อีเมล์ พร้อมการแจ้งเตือน ที่ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ANYPLACE ANYTIME เป็น Paperless ควบคุมให้มีการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีสิทธิ์เท่านั้น การส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Payslip การขอลา ขอOT ขอสวัสดิการ การแจ้งเตือน การวางแผนพัฒนาอบรม หรือ กระบวนการสรรหา จะเป็นเรื่องง่ายสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน เพิ่มเวลาการบริหารและพัฒนาองค์กร บุคลากร ……..ระบบลาออนไลน์ ระบบขอลางาน eleave ระบบขอลา ระบบขอเปลี่ยนกะ ระบบขอOT ระบบขออนุมัติลางาน ระบบสมัครงาน ระบบฝึกอบรม ระบบส่งสลิปเงินเดือน ระบบส่งรายงานผู้บริหาร …….

BPlus e-Leave : ส่วนบริหารจัดการขอลา

เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอที และขอเปลี่ยนกะผ่านเว็บ เพื่อลดงานของฝ่ายบุคคลและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การอนุมัติ การตรวจสอบสิทธิการลาและกำลังพลก่อนการอนุมัติ การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาแบบ Online รองรับการบันทึก การบันทึกแทน การอนุมัติ การโอนผลไปยังระบบเงินเดือน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง พร้อมยังสามารถกำหนดข้อมูลหรือตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ ได้ทั้งในโปรแกรมเงินเดือนหรือตั้งค่าในระบบเว็บ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของพนักงานในระบบเว็บได้ เช่น รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่ง, วันเกิด, วันที่เริ่มงาน เป็นต้น โดยข้อมูลส่วนนี้จะนำมาจากระบบ Business Plus HRM เพื่อให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองได้
 2. สามารถตรวจสอบเวลาทำงานและกะการทำงานของตนเองได้ โดยข้อมูลส่วนนี้เมื่อมีการกำหนดข้อมูลในระบบ Business Plus HRM ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะมาแสดงในระบบเว็บโดยอัตโนมัติ
 3. รองรับการกำหนดโลโก้และแบนเนอร์ ขององค์กรเพื่อสร้างเว็บในรูปแบบเฉพาะขององค์กร
 4. สามารถกำหนดวันที่ตัดรอบสิทธิการลาประจำปีได้ โดยเมื่อถึงวันที่ตามที่กำหนดไว้ ระบบเว็บจะล้างข้อมูลสิทธิที่ใช้ไปในหน้าเว็บ เพื่อเริ่มต้นนับจำนวนสิทธิวันลาใหม่ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องตรงกับรอบการจ่ายเงินเดือน และระบบจะเริ่มต้นแสดงจำนวนวันลาที่ได้รับให้แบบ Real Time
 5. รองรับการตั้งค่าเพื่อกำหนดกลุ่มผู้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลา, เวลาทำงานและกะการทำงานของพนักงานได้ โดยที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้เป็นผู้อนุมัติหรือผู้บันทึกแทน
 6. รองรับการแสดงข้อมูลในระบบเป็นแบบ Responsive ซึ่งสามารถแสดงหน้าจอผ่านทาง Mobile และ Tablet ได้ทุกรุ่น
 7. สามารถกำหนดสิทธิให้กับพนักงานบางท่านสามารถเข้ามาเรียกรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขอเอกสารต่างๆของพนักงานในหน้าเว็บได้
 8. แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน
  1. ส่วนงานขอลา
  2. ส่วนงานขอโอที OT
  3. ส่วนงานขอเปลี่ยนกะ