HRM-01

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. รองรับการสร้างผังองค์กร ได้ตามลักษณะกลุ่มงาน เช่น สาขา – แผนก – แผนกย่อย – หน่วยงาน – ไซต์งาน เพื่อสามารถรองรับการสรุปค่าแรงของพนักงานแยกตาม แต่ละหน่วยงานและไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน หรือแยกตามแต่ละหน่วยงานและไซต์งานตามที่พนักงานสังกัดได้ 2. โปรแกรมมีหน้าจอสอบถามปฏิทิน งานของบุคคลากรเพื่อเตือนความจำและเพื่อบริการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น สามารถสอบถามวันบรรจุ, สอบถามวันเกิด สอบถามใบอนุญาตทำงานหมดอายุ สอบถามยอดเงินคงค้างของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกและง่ายในการค้นหา 3. โปรแกรมมีหน้าจอข้อความแจ้งเตือน Alert เพื่อเพิ่มความสะดวกของฝ่ายบุคคลเพียงแค่กำหนดข้อความที่ต้องการแจ้งเตือนในแฟ้มพนักงาน จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความ Alert ตามที่ฝ่ายบุคคลบันทึกไว้ 4. รองรับการบันทึกค่าแรงของพนักงานในแต่ละไซต์งาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน เพื่อนำไปประมาณการต้นทุนของไซต์งาน

บริษัท อี – บิซิเนส พลัส จำกัด บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านบัญชีและบริหารงานบุคคล มานานกว่า 30 ปี จากประสบการณ์ของบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนาน ซึ่งเราได้มีโอกาสคลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงกิจการมหาชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราทราบถึงจุดที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการ ในด้านบริหารงานเงินเดือน ต้นทุนไซต์งานในด้านค่าแรง

                โปรแกรมจะช่วยให้การทำงานของธุรกิจนี้ มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมกับประมวลผลให้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคคลและตรวจสอบต้นทุนของค่าแรงพนักงานตามไซต์งาน ทำให้ทราบว่าแต่ละไซต์งานมีต้นทุนของค่าแรงพนักงานเท่าใด และนำไปวิเคราะห์ต่อในอนาคตได้ ทั้งนี้ฝ่ายบุคคลยังสามารถทำการคำนวณต้นทุนค่าแรง เปรียบเทียบกับผลประกอบการในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นหรือการสรุปขาด ลา มาสาย ประจำปีของพนักงาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานประจำปีได้

ความหมายของคำว่า “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”

                 คำว่า “อสังหาริมทรัพย์” ในทางกฎหมาย ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น เช่น อาคาร บ้านเรือน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ หอพัก และสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนดและสิทธิครอบครองในที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่ดิน

                 ความหมายของ ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่จะจำหน่ายและให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์หรือกำไรจากการกระทำกิจกรรมนั้น

                ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” จึงหมายถึง การสร้างรายได้จากการขาย การ ให้เช่า การพัฒนาบริหาร ที่ดิน บ้าน และอาคารต่างๆให้เกิดรายได้ขึ้นมา

ทำไม ?? BUSINESS PLUS HRM จึงเหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. เริ่มตั้งแต่ลักษณะธุรกิจประเภทนี้ มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
                – กลุ่มงานบริหาร เป็นส่วนที่รับผิดชอบโดยพนักงานกลุ่มสำนักงานรับผิดชอบในส่วนการบริหารและงานสำนักงาน
                – กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นส่วนที่รับผิดชอบโดยหัวหน้างานตามไซต์งาน ซึ่งพนักงานจะมีสถานที่ทำงานมากกว่า 1 ที่ และมีอัตราผลตอบแทนในแต่ละไซต์งานไม่เท่ากัน โดยมีการทำงานแบบหมุนเวียนพนักงานเข้าไปทำงาน ซึ่งทางฝ่ายบุคคลจึงมีความจำเป็นต้องแจกแจงผลตอบแทนที่จ่ายตามหน่วยงานหรือไซต์งานต่างๆ ตามที่พนักงานได้เข้าไปทำงาน

2. ลักษณะการทำงานที่แตกต่าง ที่หลาย ๆ ท่านมองหาตัวช่วยที่ชำนาญการ
                2.1. ลักษณะการทำงานของกลุ่มงานบริหาร เป็นส่วนที่รับผิดชอบด้านงานสำนักงาน โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
พนักงานทำงานประจำรายเดือน และเวลาทำงานคงที่ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
                       2.1.1. พนักงานที่มีเวลาทำงานคงที่แน่นอนและทำงานสถานที่เดียว และต้องบันทึกเวลาเข้าออกงานทุกครั้ง ซึ่งเป็นการทำงานมาตรฐานที่โปรแกรมรองรับได้อย่างง่ายๆ เช่น พนักงานประจำสำนักงาน มีเวลางาน 08.30-17.30 เป็นต้น ซึ่งมีการเก็บสถิติขาด ลา สาย กลับก่อนเวลา เหมือนธุรกิจทั่วไป
                      2.1.2. พนักงานรายเดือน ที่ใน 1 วัน ทำงาน 1 ไซต์งาน หรือทำงานมากกว่า 1 ไซต์งาน มีการทำงานแบบนอกสถานที่ โดยมีเวลาทำงานคงที่ เช่น วิศวกร สถาปนิก โฟร์แมน เป็นต้น ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมงานของไซต์งานต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ทางฝ่ายควบคุมคุณภาพทำการประเมินราคา พร้อมทั้งทำหน้าที่กระจายงานก่อสร้าง

**โปรแกรม Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รองรับ**
                    – การบันทึกเวลาเข้าและเวลาออกในสถานที่ต่างๆ ตามไซต์งานของบริษัท
                    – เก็บสถิติขาดงาน, มาสาย, กลับก่อน และหักเงินจากพนักงาน โดยคิดจากฐานค่าแรงต่อวัน
                    – ทำงานวันปกติหลังเลิกงาน และ ทำงานวันหยุด มีการจ่ายค่าล่วงเวลา โดยคิดจากฐานค่าแรงต่อวันในอัตราที่บริษัทกำหนด

             ในกรณีที่หน่วยงานหรือไซต์งานมีเครื่องบันทึกเวลา ที่สามารถส่งข้อมูลรหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหน่วยงานและรหัสไชต์งาน ตามที่พนักงานไปทำงานแต่ละวันได้ ซึ่งฝ่ายบุคคลสามารถนำ Text File เวลาทำงานเข้าสู่โปรแกรมได้ และสามารถแยกต้นทุนค่าแรงของพนักงานตามแต่ละสาขา, แผนก, หน่วยงานและไชต์งาน ได้ย่างอัตโนมัติ

             ในกรณีที่หน่วยงานหรือไซต์งานที่ไม่มีเครื่องบันทึกเวลา ฝ่ายบุคคลสามารถนำเข้าเวลาทำงานของพนักงาน จาก File Excel โดยสามารถลงบัญชีค่าใช้จ่ายตามสาขา, แผนก, หน่วยงานและไซต์งาน ตามที่พนักงานทำงานได้อีกด้วย

        2.2. ลักษณะการทำงานกลุ่มงานปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานรายวัน ที่รับผิดชอบด้านงานตามหน่วยงานหรือไซต์งาน
                 2.2.1. พนักงานรายวัน ที่ทำงานตามหน่วยงานหรือไซต์งาน ที่ไม่มีเครื่องบันทึกเวลา
                จะบันทึกเวลาเข้าออกงานที่ไซต์งานโดยใช้สมุดบันทึกเวลา และจะมีเจ้าหน้าที่ธุรการสรุปวันทำงาน ,สถิติการขาด-ลา-สาย และค่าล่วงเวลา ส่งมาให้ฝ่ายบุคคลของสำนักงานเพื่อคำนวณค่าจ้าง โปรแกรม Business Plus HRMl สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รองรับการทำงานนำเข้าข้อมูลเวลาเข้าออก , เงินเพิ่ม-เงินหักของพนักงาน ที่สามารถแยกค่าแรงของพนักงานตามหน่วยงานหรือไซต์งานในรูปแบบ File excel ได้เช่นกันแล้วนำข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทำการลงบัญชีค่าแรงแต่ละหน่วยงานและไซต์งานให้อัตโนมัติ
                 2.2.1. พนักงานรายวัน ที่ทำงานตามหน่วยงานหรือไซต์งานมีเครื่องบันทึกเวลา
                ที่สามารถส่งข้อมูลรหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหน่วยงานและรหัสไชต์งาน ตามที่พนักงานไปทำงานแต่ละวันได้ ซึ่งฝ่ายบุคคลสามารถนำ Text File เวลาทำงานเข้าสู่โปรแกรมได้ และสามารถแยกต้นทุนค่าแรงของพนักงานตามแต่ละสาขา, แผนก, หน่วยงานและไชต์งาน ได้อย่างอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่น ของโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM ที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจ “อสังหาริมทรัพย์”

                1. รองรับการสร้างผังองค์กร ได้ตามลักษณะกลุ่มงาน เช่น สาขา-แผนก-แผนกย่อย -หน่วยงาน-ไซต์งาน เพื่อสามารถรองรับการสรุปค่าแรงของพนักงานแยกตามแต่ละหน่วยงานและไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน หรือ แยกตามแต่ละหน่วยงานและไซต์งานตามที่พนักงานสังกัดได้

                2. โปรแกรมมีหน้าจอสอบถามปฏิทิน งานของบุคคลากรเพื่อเตือนความจำและเพื่อบริการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น สามารถสอบถามวันบรรจุ , สอบถามวันเกิด สอบถามใบอนุญาตทำงานหมดอายุ สอบถามยอดเงินคงค้างของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกและง่ายในการค้นหา

                3. โปรแกรมมีหน้าจอข้อความแจ้งเตือน Alert เพื่อเพิ่มความสะดวกของฝ่ายบุคคล เพียงแค่กำหนดข้อความที่ต้องการแจ้งเตือนในแฟ้มพนักงาน จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความ Alert ตามที่ฝ่ายบุคคลบันทึกไว้

                4. การคำนวณ และยื่นภาษี และประกันสังคม ของพนักงานรายวัน โปรแกรมรองรับการคำนวณภาษีและประกันสังคมของพนักงานรายวันในกลุ่มงานปฏิบัติการที่มีค่าแรงรายวันไม่คงที่ให้กับพนักงานตามค่าแรงที่เกิดขึ้นจริงตามหน่วยงานหรือไซต์งานที่ไปทำงานได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้คำนวณจากค่าแรงต่อวันตามกฎหมายได้

                5. รองรับการนำเข้าเวลาทำงานตามที่พนักงานไปปฏิบัติการตามสถานที่ต่างๆ ได้ ทั้งในรูปแบบของ Text file หรือ จาก File excel เพื่อนำไปวิเคราะห์รายงานสรุปเวลาทำงานของพนักงาน รวมถึงการขาด –ลา-สาย ของพนักงาน แยกตามต้นทุนค่าแรงตามสถานที่ที่ทำงานได้

                6. รองรับการบันทึกค่าแรงของพนักงานในแต่ละไซต์งาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน เพื่อนำไปประมาณการต้นทุนของไซต์งาน

                7. รองรับรายงานสรุปยอดเงินค่าแรงของพนักงาน จะจัดทำเป็น 2 ชุด คือ

                         7.1. รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด ใช้สำหรับจ่ายค่าแรงให้กับพนักงาน
                         7.2. รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกบัญชี ซึ่งฝ่ายบุคคลจะจัดทำเพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชี เพื่อใช้สำหรับคำนวณต้นทุนค่าแรงตามไซต์งานของบริษัท โดยสามารถแจกแจงค่าแรงหลายมุมมอง