ขั้นตอนนำส่งเงินกู้ยืม กยศ.

ขั้นตอนนำส่งเงินกู้ยืม หลังจากได้รับหนังสือแจ้งหักเงินเดือน ขั้นตอนนำส่งเงินกู้ยืม หลังจากได้รับหนังสือแจ้งหักเงินเดือนจากกองทุน สมัครขอใช้ระบบ e-PaySLF 1.สมัครสมาชิกยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภ.อ.01 ของกรมสรรพากร (e-Filling) 2.เพิ่มรายการ “นำส่งเงินกู้ยืมคืน กยศ.” ภ.อ.02 ขั้นตอนการนำส่งเงินกู้ยืม 1.เข้าสู่ระบบ e-PaySLF เพื่อรับข้อมูลรายชื่อและจำนวนเงินที่ต้องหักจากระบบ (คู่มือการใช้งานระบบ e-PaySLF) 2.บันทึกรายการและจำนวนเงินที่หักได้เข้าสู่ระบบ 3.พิมพ์ชุดชำระ (Pay in slip) และนำไปชำระตามช่องทางที่กำหนด 4.เมื่อหักเงินแล้วให้นำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การลงทะเบียนยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) 1.เข้าเว็บไซต์ https://www.rd.go.th 2.ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต 3.ยื่นแบบภาษีประเภทอื่น 4.สมัครสมาชิก 5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมยื่นเอกสารที่กรมสรรพากร ที่มา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)