HRM-02

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

ช่วยให้งานคำนวณค่าแรง ค่าจ้าง พร้อมเงินพิเศษต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เช่น Service Charge , ค่า Tip หรือค่าอาหาร เป็นต้น คำนวณยอดจ่ายได้แบบอัตโนมัติ เฉลี่ยจ่ายให้พนักงานในส่วนงานบริการทุกคนเท่าๆ กัน เฉลี่ยจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น พนักงานเริ่มงานหรือลาออกระหว่างงวดให้จ่าย ตามวันมาทำงานจริง เป็นต้น Service Charge สามารถกำหนดสูตรตามระเบียบแต่ละโรงแรมได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ค่าอาหาร คำนวณยอดจ่าย ได้แบบอัตโนมัติ เช่น สามารถจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น พนักงานขาดงาน หรือลางาน โปรแกรมคำนวณวันทำงานจริงและจ่ายค่าตามวันมาทำงานจริง ให้โดยอัตโนมัติ ทำด้วยวิธีการง่าย ๆ ตัดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มเวลาบริหารให้ HR

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมเงินเดือน BUSINESS PLUS HRM ที่นำมาใช้กับธุรกิจโรงแรม

15. สามารถกำ

 1. มีรองรับการสร้างผังองค์กรได้หลากหลาย โดยจะรองรับกับแผนกหรือแผนกย่อยในแต่ละสาขาได้
 2. สามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่สังกัดส่วนสำนักงาน และพนักงานสังกัดส่วนบริการได้อย่างชัดเจน
 3. รองรับลักษณะการทำงานของพนักงานส่วนสำนักงานที่มีเวลาเข้า-ออกงานแน่นอน และสามารถคำนวณหักขาดงาน มาสาย กลับก่อน และสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาให้พนักงานได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอน
 4. รองรับการทำงานของพนักงานบริการที่มีเวลาเข้า-ออกงานแน่นอน และสามารถกำหนดเงื่อนไขในกะการทำงานให้คำนวณหักขาดงาน มาสายกลับก่อน และสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาให้พนักงานได้
 5. รองรับลักษณะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานของกลุ่มที่แบ่งการทำงานเป็น 2 ช่วงต่อวันไม่ต่อเนื่องกัน เช่น ช่วงแรกเริ่มงาน 10.00 น. – 14.30 น. และช่วงที่สองเริ่มงาน 17.30 น. – 22.00 น. เป็นต้น โดยสามารถกำหนดกะการทำงานให้ครอบคลุมการคำนวณได้ง่ายและรวดเร็ว
 6. รองรับกะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานที่มีเวลาเข้างาน – ออกงานไม่แน่นอนได้ โดยจะรองรับการทำงานทั้งกะเช้าและกะบ่าย
 7. รองรับข้อกำหนดประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ในกรณีที่ต้องการคำนวณหักเงินพนักงานในงวดทันที หรือต้องการที่จะเก็บสถิติไว้พิจารณา
 8. โปรแกรมสามารถเก็บสถิติจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำงานล่วงเวลา แล้วนำจำนวนชั่วโมงที่ทำค่าล่วงเวลาไปขอชดเชยกับการมาสายหรือจำนวนชั่วโมงที่ลางานในวันทำงานปกติของตนเองได้ โดยตามธุรกิจโรงแรมจะเรียกว่า “ลาชดเชยโอที” ทำให้ลดขั้นตอนการเก็บสถิติของฝ่ายบุคคล อย่างมาก
 9. สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมนำจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได้ โดยตามธุรกิจโรงแรมจะเรียกว่า “Day Off”
 10. สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมนำจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประเพณีไปขอลาหยุดงานในวันทำงานปกติของตนเองได้ โดยตามธุรกิจโรงแรมจะเรียกว่า “Extra Day”
 11. โปรแกรมมีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานแต่ละกลุ่มที่มีวันหยุดไม่ตรงกันได้ โดยจะเป็นวิธีที่ง่ายและเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานให้เร็วมากขึ้น
 12. สามารถทำการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานให้พนักงานได้ พร้อมกันครั้งละหลายคนหรือกำหนดทีละคน ให้พนักงานมีการ เปลี่ยนกะหรือเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ไม่แน่นอน โดยธุรกิจโรงแรมเป็นงานบริการซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
 13. สามารถทำการกำหนดการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนวันหยุดประจำปีล่วงหน้าได้ ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการทำงานให้อัตโนมัติ
 14. สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินค่า Service charge ที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจโรงแรมได้
 15. หนดสูตรการคำนวณเงินค่าอาหาร ที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจโรงแรมได้
 16. รายงานที่แสดงวันที่พนักงานนำสิทธิการทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์, นำสิทธิการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือนำสิทธิการทำล่วงเวลาหลังเลิกงานมาขอชดเชยการลาหยุดงานในวันทำงานปกติ
 17. รายงานที่แสดงจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันนักขัตฤกษ์, จำนวนวันที่พนักงานนำสิทธิการทำงานในวันนักขัตฤกษ์มาขอชดเชยการลาในวันทำงานปกติ และจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันนักขัตฤกษ์คงเหลือ
 18. รายงานที่แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานของพนักงาน, จำนวนชั่วโมงที่พนักงานนำสิทธิการทำล่วงเวลาหลังเลิกงานไปขอชดเชยกับการมาสาย หรือลาหยุดงานในวันทำงานปกติของตนเอง และจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำล่วงเวลาหลังเลิกงานคงเหลือ
 19. สามารถบันทึกยอดยกมาของสิทธิจำนวนวันคงเหลือที่พนักงานมาทำงานในหยุดประจำปีของปีก่อน แล้วตั้งค่าในโปรแกรมให้สามารถแสดงข้อมูลจำนวนวันคงเหลือในปีก่อน เพื่อนำมารวมคำนวณกับจำนวนวันหยุดประจำปีในปีปัจจุบันและสามารถตั้งค่าในรายงานให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
 20. สามารถบันทึกยอดยกมาของสิทธิจำนวนชั่วโมงการทำงานค่าล่วงเวลาคงเหลือของพนักงานในปีก่อน แล้วตั้งค่าในโปรแกรมให้สามารถแสดงข้อมูลจำนวนชั่วโมงค่าล่วงเวลาคงเหลือในปีก่อน เพื่อนำมารวมคำนวณกับจำนวนชั่วโมงค่าล่วงเวลาในปีปัจจุบันและสามารถตั้งค่าในรายงานให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้