Business Plus MRP

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ความสำเร็จกับการใช้ Business Plus MRP II

  • ผู้บริหารสามารถทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการวิเคราะห์ลดต้นทุนการผลิตสินค้า เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตจัดการวัตถุดิบได้อย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า ลดการจัดเก็บวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น
  • รายงานปริมาณการสูญเสียในมุมจำนวนและมูลค่า จากกระบวนการผลิตขั้นตอนใด เพื่อหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขป้องกันได้ถูกจุด
  • ช่วยพยากรณ์การขายจากสถิติที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้Business Plus MRP II ผลิตในปริมาณที่เหมาะสม และไม่สูญเสียโอกาสการขาย

           Business Plus Materail Requirement Planning (MRP II) โปรแกรมสำหรับวางแผนการผลิต จึงเหมาะกับผู้ผลิตทุกประเภทกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ทั้งยังเพื่อความสะดวกในการจัดทำงานบัญชี โดยการเชื่อมโยงกับโปรแกรม Business Plus ERP โดยอัตโนมัติ ทำให้งานผลิตจบกระบวนการอย่างสมบูรณ์ภายใต้ Business Plus ERP และ BusinessPlus MRP II

Course Content